plcsenlvsk

VESDA FAQ

Vision Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji w siedzibie Sprzedawcy na zakupione przez Kupującego urządzenia.

W ramach gwarancji Vision Polska Sp. z o.o. zapewnia wsparcie dla zakupionych urządzeń i ich naprawę w przypadku ujawnienia wad:

  • Okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej
  • Termin wykonania naprawy gwarancyjnej 21 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu
  • W przypadku szczególnie poważnej awarii Kupujący i Vision Polska Sp. z o.o. pisemnie ustalą środki zaradcze do czasu zakończenia naprawy
  • Zgłoszenie musi nastąpić w systemie RMA.

W ramach gwarancji nie będą usuwane usterki wynikłe z:

  • nieprzestrzegania instrukcji obsługi użytkowania sprzętu, niezgodnie z przeznaczeniem przyłączania urządzeń do sieci energetycznych nie spełniających wymogów Polskiej Normy oraz pod napięcie inne niż wskazane w instrukcji montażu. Zaleca się aby montażu i uruchamianie systemu dokonywały firmy posiadająca przeszkolenie w Vision Polska Sp z o.o.
  • niewłaściwej obsługi sprzętu i niewłaściwego uruchomienia, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, trwałych i widocznych śladów korozji spowodowanych warunkami środowiskowymi oraz uszkodzeń z nich wynikających, przedostania się obcego napięcia (np. 230 V) na przewody instalacji elektrycznej systemu.

Kupujący pod rygorem utraty praw gwarancyjnych zobowiązuje się w terminie nie późniejszym niż 90 dni od daty końcowego odbioru systemu do zawarcia umowy na konserwację urządzeń objętych niniejszą Umową z firmą posiadającą uprawnienia do konserwacji przedmiotu oferty i poinformowania w formie pisemnej Vision Polska Sp. z o.o. o fakcie zawarcia takiej umowy.

Pojecie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania do naprawy wszelkie koszty z tym związane wg pisemnej wyceny Vision Polska Sp. z o.o. pokrywa Kupujący.