plcsenlvsk

VESDA FAQ

Merawex Sp. z o.o. udziela trzyletniej (36 miesięcznej) gwarancji jakości dla zasilaczy, począwszy od daty nabycia wyrobu. Również 36 miesięczna gwarancja dotyczy akumulatorów zakupionych wraz z zasilaczami. W przypadku, gdy akumulatory są nabywane osobno, gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesiące począwszy od daty zakupu wyrobu. Nr identyfikacyjny urzadzenia wskazany jest na naklejce identyfikacyjnej umieszczonej na urzadzeniu.

Datę nabycia urządzenia określa data na dowodzie zakupu lub data wydania karty gwarancyjnej.

 • do wystawienia karty gwarancyjnej uprawniony jest producent,
 • w przypadku braku dowodu zakupu lub wystawionej karty gwarancyjnej przy zgłoszeniu reklamacji, okres gwarancji jest liczony od daty produkcji urządzenia,

Gwarancja obejmuje, według wyboru producenta, nieodpłatną naprawę lub wymianę urządzenia niesprawnego z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone przed upływem okresu gwarancyjnego. Wady polegające na utracie przez urządzenie walorów estetycznych lub innych poza użytkowymi nie są objęte gwarancją.

Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Merawex Sp. z o.o.

Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby Vision Polska Sp. z o.o.. Do zgłaszanej reklamacji należy dołączyć dokładny opis usterki lub jej przyczyny, który należy zgłosić przez system RMA. Przesyłkę nalezy oznaczyć uzyskanym nr RMA.

Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy Merawex Sp. z o.o.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z:

 • przyczyn niezależnych od producenta,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,
 • zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,
 • niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić produkt oraz takie wady, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie urządzenia za odpowiednim obniżeniem ceny (opisu wady na odwrocie strony karty gwarancyjnej dokonuje serwis).

Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia naklejek producenta na urządzeniu, dokonywania przeróbek lub napraw urządzenia poza serwisem producenta.

Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości produktu ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.

Reklamowane urządzenie powinno być przysłane na adres:

Merawex Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, Polska

 • przesyłka musi być zapakowana w taki sposób, aby urządzenie nie zostało w żaden sposób uszkodzone podczas transportu,
 • reklamowane urządzenie musi być kompletne.

Sprzęt po naprawie odsyłany jest na koszt Merawex Sp. z o.o.

Przesyłka będzie odsyłana na koszt nadawcy, bez przyjęcia na serwis w przypadku:

 • przysłania urządzenia niekompletnego,
 • niepoprawnie wypełnionego formularza RMA (brak dokładnego opisu usterki),
 • stwierdzenia, że urządzenie nie podlega gwarancji z przyczyn określonych w oświadczeniu gwarancyjnym,
 • braku możliwości odczytania numerów seryjnych urządzenia.