VESDA FAQ

1. Zawarcie Kontraktu i jego przedmiot

1.1 W niniejszym dokumencie

 • Vision Polska Sp. z o.o. Polska Sp. z o.o. oznacza spółkę, wraz z jej przedstawicielami i pracownikami.
 • Kontrahent oznacza każdy podmiot, który nabywa lub zgadza się nabyć produkty lub usługi od spółki Vision Polska Sp. z o.o., oraz każdego następcę prawnego, na którego przechodzi tytuł do tych towarów lub usług.
 • Kontrakt oznacza każdą umowę sprzedaży produktów lub usług zawartą pomiędzy Vision Polska Sp. z o.o. a Kontrahentem.
 • Zamówienie oznacza każde przyjęcie przez Kontrahenta oferty, złożonej przez spółkę Vision Polska Sp. z o.o. i musi być przesłane pocztą, faxem, pocztą elektroniczną e-mail lub złożone poprzez użycie aplikacji internetowej w Dziale Zamówień Vision Polska Sp. z o.o.
 • VAT oznacza podatek od produktów i usług
 • Faktura oznacza fakturę sprzedaży produktów lub usług dostarczonych Kontrahentowi przez Vision Polska Sp. z o.o.
 • Potwierdzenie Zamówienia oznacza dokument przekazywany Kontrahentowi przez Vision Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu od niego Zamówienia.

1.2 Zamówienie

Żadne złożone przez Kontrahenta Zamówienie nie będzie dla spółki Vision Polska Sp. z o.o. wiążące, dopóki nie zostanie przez nią przyjęte i potwierdzone. Vision Polska Sp. z o.o. może przyjąć Zamówienie poprzez podjęcie kroków zmierzających do jego realizacji. Przyjęte przez spółkę Vision Polska Sp. z o.o. Zamówienie może zostać anulowane przez Kontrahenta wyłącznie za jej pisemną zgodą, pod warunkiem, że Kontrahent w pełni zrekompensuje jej wszelkie straty (w tym utracone zyski), koszty (w tym całość kosztów robocizny i zużytych materiałów), szkody, opłaty i wydatki poniesione przez nią wskutek anulowania Zamówienia.

2. Cena

2.1 Wszystkie Zamówienia fakturowane będą po cenach obowiązujących w chwili dostawy produktów lub świadczenia usług.

2.2 Podatek od wartości dodanej

 • Kwoty brutto

W rozumieniu Warunków, w przypadku, gdy cena, kwota należności lub inne wynagrodzenie z tytułu dostawy w ramach Warunków określone są jako „brutto”, do danej kwoty lub danego wynagrodzenia nie dolicza się podatku VAT w należnej wysokości.

 • Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie należne spółce Vision Polska Sp. z o.o. za dostawę dokonaną przez nią na podstawie Warunków lub w związku z nimi nie obejmuje kwoty należnego podatku VAT, chyba że w Warunkach zostanie jednoznacznie określone jako „brutto”.

 • Doliczenie podatku VAT do wynagrodzenia

Niezależnie od wszelkich innych postanowień Warunków, w przypadku wykonania przez Vision Polska Sp. z o.o., na podstawie Warunków lub w związku z nimi, dostawy objętej podatkiem VAT (przy czym nie dotyczy to dostaw, za które wynagrodzenie jest jednoznacznie określone w niniejszych Warunkach jako „brutto”):

Do wynagrodzenia należnego za taką dostawę dokonaną na podstawie Warunków, w wysokości nie uwzględniającej postanowień niniejszego punktu, („Wynagrodzenia netto”) należy doliczyć i Kontrahent zobowiązany jest zapłacić kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT, jaką spółka Vision Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest odprowadzić z tytułu tej dostawy; oraz

Kwotę doliczaną do wynagrodzenia netto Kontrahent zapłaci spółce Vision Polska Sp. z o.o. Polska Sp. z o.o. bez jakichkolwiek potrąceń lub odliczeń i bez dodatkowego wezwania, jednocześnie z wynagrodzeniem netto.

3. Płatność i zwłoka

3.1 O ile strony nie uzgodnią jednoznacznie inaczej na piśmie, cena zakupu płatna jest na rzecz spółki Vision Polska Sp. z o.o. w całości, bez odliczeń, w walucie wskazanej na fakturze, w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia Faktury za produkty lub usługi chyba, że Kontrahent i Vision Polska Sp. z o.o. ustalą inaczej.

3.2 W przypadku, gdy cena zakupu nie zostanie zapłacona w całości we wskazanym terminie, od salda nieuregulowanej należności Vision Polska Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki począwszy od dnia upływu terminu płatności aż do dnia zapłaty, w wysokości 5 punktów procentowych powyżej aktualnej stopy procentowej odsetek od salda debetowego na rachunku Vision Polska Sp. z o.o., obowiązującej w obsługującym Vision Polska Sp. z o.o. banku. Odsetki za zwłokę naliczane będą w cyklu dziennym od kwoty nieuregulowanej należności do dnia zapłaty i będą płatne na żądanie.

3.3 Kontrahent wyrówna spółce Vision Polska Sp. z o.o. całość kosztów i wydatków poniesionych przez nią w związku z dochodzeniem od Dystrybutora wszelkich należności wynikających z jakiegokolwiek Kontraktu, w tym między innymi wszelkie należności firm windykacyjnych, opłaty sądowe i honoraria prawników.

3.4 W przypadku nie dotrzymywania terminów płatności przez Kontrahenta Vision Polska Sp. z o.o. ma prawo anulować realizację pozostałej części kontraktu lub wstrzymać dostawy towarów bądź świadczenie usług. Vision Polska Sp. z o.o. ma także prawo sprzedać produkty będące przedmiotem kontraktu lub rozporządzić nimi w inny sposób, a uzyskany z takiej sprzedaży przychód przeznaczyć na pokrycie salda debetowego.

3.5 Należność z tytułu ceny zakupu staje się wymagalna natychmiast w przypadku:

 • gdyby Kontrahent zalegał z jakimikolwiek płatnościami lub nie był bądź oświadczył że nie jest w stanie spłacać długów w terminie;
 • gdyby Kontrahent ogłosił upadłość lub gdyby do sądu wpłynął wniosek o ogłoszenie jego upadłości albo o ustanowienie syndyka masy upadłości dla całości lub jakiejkolwiek części jego majątku bądź aktywów;
 • gdyby Kontrahent będący spółką zawarł układ z wierzycielami, podjął uchwałę o likwidacji (w celu innym niż restrukturyzacja lub połączenie w warunkach wypłacalności) albo wszczął postępowanie likwidacyjne,
 • gdyby dla jakiejkolwiek części majątku lub aktywów Kontrahenta wyznaczony został zarządca lub syndyk masy upadłości;
 • gdyby spółka Vision Polska Sp. z o.o. miała uzasadnione powody przypuszczać, że którekolwiek z wymienionych wyżej zdarzeń może zajść w stosunku do Kontrahenta;
 • gdyby Kontrahent stał się przedmiotem jakiegokolwiek analogicznego zdarzenia, o skutkach zasadniczo zbliżonych do zdarzeń, o których mowa powyżej.
4. Terminy dostawy

4.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.2, Vision Polska Sp. z o.o. dołoży uzasadnionych starań, aby dotrzymać podanych przez siebie terminów dostawy.

4.2 Vision Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostaw wynikłych z przyczyn, na które Vision Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej. Takie opóźnienie w żadnym wypadku nie stanowi naruszenia warunków Kontraktu ani nie może być za takie naruszenie uważane, a Kontrahent nie ma prawa uważać ewentualnego opóźnienia dostawy za odstąpienie od Kontraktu przez Vision Polska Sp. z o.o..

4.3 Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Vision Polska Sp. z o.o., bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Kontraktu, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie uzasadnionego żądania do Vision Polska Sp. z o.o. o realizację jego zobowiązań, a w szczególności zdarzenia siły wyższej lub naruszenie ze strony któregokolwiek z dostawców Vision Polska Sp. z o.o.. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż trzy (3) kolejne miesiące (lub jeżeli Vision Polska Sp. z o.o. przyjmuje racjonalne założenie, że opóźnienie trwało będzie przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy), Vision Polska Sp. z o.o. upoważniony będzie odpowiednio do rozwiązania całości lub części Kontraktu bez żadnych zobowiązań wobec Kontrahenta..

5. Dostawa i ryzyko

5.1 Dostawa produktu jest realizowana przez Vision Polska Sp. z o.o. na podstawie Zamówienia złożonego w jednej z form określonych w Artykule 1.1.d w terminie określonym przez Kontrahenta, nie wcześniej jednak, niż po upływie dwóch (2) dni roboczych od chwili złożenia takiego zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktów. Vision Polska Sp. z o.o. dołoży starań celem zapewnienia: terminowego realizowania dostaw oraz realizowania danego Zamówienia w całości od razu, przy czym Potwierdzenie przez Vision Polska Sp. z o.o. otrzymania złożonego przez Kontrahenta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Vision Polska Sp. z o.o. potwierdzi dostawę w terminie wskazanym przez Kontrahenta w zamówieniu lub zawiadomi o innym terminie dostawy. Vision Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich handlowo uzasadnionych starań w celu przestrzegania podanych lub potwierdzonych przez siebie terminów dostaw pod warunkiem, że Kontrahent dostarczy wszelkie wymagane dane zamówienia i dostawy z wystarczającym wyprzedzeniem przed wskazaną datą dostawy.

5.2 W przypadku wystąpienia opóźnienia Kontrahent dostarczy do Vision Polska Sp. z o.o. Polska Sp. z o.o. pisemne zawiadomienie o niedokonaniu dostawy oraz udzieli mu trzydziestodniowego (30 dni) terminu na realizację dostawy. Jeżeli Vision Polska Sp. z o.o. nie dokona dostawy w ciągu powyższych trzydziestu (30) dni, Kontrahent będzie mógł odstąpić od realizacji Zamówienia w części dotyczącej niedokonanej dostawy.

5.3 Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kontrahenta z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w Artykule 2, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów zostaje przeniesione na Kontrahenta z chwilą dokonania przez Vision Polska Sp. z o.o. dostawy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami warunków.

5.4 Jeżeli Kontrahent odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez upoważnionego przez Vision Polska Sp. z o.o. spedytora, Vision Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kontrahenta poniesionymi kosztami, w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania oraz kosztami transportu.

5.5 Zamówienia mogą być składane przez Kontrahenta pisemnie, faksem, telefonicznie, a także poprzez przesłanie e-maila lub poprzez użycie aplikacji internetowej w Dziale Zamówień Vision Polska Sp. z o.o.. W przypadku zmiany tych danych Vision Polska Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie Kupującego o ich zmianie. Taka zmiana nie będzie stanowiła zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży

6. Gwarancja na produkty

6.1 Spółka Vision Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że dostarczone przez nią produkty pozostaną wolne od wad produkcyjnych przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia przez nią faktury. W przypadku wystąpienia w tym okresie usterki spowodowanej tego rodzaju wadą, Vision Polska Sp. z o.o. dokona niezbędnych napraw lub – według własnego uznania – wymieni produkt nie obciążając Kontrahenta żadnymi kosztami z tego tytułu,

6.2 Gwarancja, o której mowa w punkcie 6.1, nie obejmuje:

 • strat lub szkód w następstwie instalacji, konfiguracji, rozruchu lub eksploatacji produktów w sposób niezgodny z warunkami ich eksploatacji, w tym między innymi strat lub szkód w następstwie przeprowadzenia serwisu lub konserwacji w sposób niezgodny z instrukcjami Vision Polska Sp. z o.o., bądź nieostrożnego lub niedbałego obchodzenia się z nimi;
 • strat lub szkód w następstwie działania siły wyższej lub jakichkolwiek innych przyczyn, na które Vision Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu, lub innych przyczyn nie związanych z produktami.

6.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa mające zastosowanie do sprzedaży i dostawy produktów lub usług przez Vision Polska Sp. z o.o. Kontrahentowi, odpowiedzialność Vision Polska Sp. z o.o. z tytułu naruszenia dorozumianych przez te przepisy warunków lub rękojmi, w tym za poniesione przez Kontrahenta straty uboczne lub wtórne, ograniczona będzie do jednego z następujących świadczeń, według wyłącznego uznania Vision Polska Sp. z o.o.:

 • wymiany produktów lub dostarczenia równoważnych usług;
 • naprawy produktów lub ponownego dostarczenia usług;
 • pokrycia kosztów wymiany produktów, pozyskania produktów równoważnych lub ponownego dostarczenia usług; lub
 • pokrycia kosztów naprawy produktów.

6.4 Vision Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności (na przykład z tytułu naruszenia Warunków, zaniedbania bądź z innych powodów) za utracone zyski ani za straty lub szkody szczególne, wtórne bądź pośrednie.

6.5 Z wyjątkiem zawartych w niniejszym dokumencie wyraźnych warunków i gwarancji, niniejszym jednoznacznie wyklucza się wszelkie inne warunki i gwarancje (na przykład co do jakości, przydatności do określonego celu lub jakichkolwiek innych kwestii) wyraźne lub dorozumiane na mocy przepisów prawa, prawa zwyczajowego, prawa słuszności, zwyczaju handlowego, praktyki lub na innej podstawie, przy czym żaden zapis niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunku dorozumianego przez prawo, w przypadku, gdy prawo to zabrania jego wyłączenia lub ograniczenia.

6.6 W przypadku zwrotu produktów w ramach gwarancji celem naprawy lub badania, jeżeli nie zostanie stwierdzona usterka, Kontrahent obciążony zostanie opłatą w ustalonej przez Vision Polska Sp. z o.o. wysokości.

6.7 W przypadku, gdy zastosowanie ma gwarancja, o której mowa w punkcie 6.1, Vision Polska Sp. z o.o. pokryje koszty dostawy i ubezpieczenia wszelkich naprawionych lub wymienionych produktów odsyłanych Kontrahentowi.

6.8 W przypadku, gdy dokonany został zwrot produktu w ramach gwarancji lub gdy Kontrahent powiadomił Vision Polska Sp. z o.o. na piśmie o wadach produktu, lecz nie dokonał jeszcze jego zwrotu, Vision Polska Sp. z o.o. może – według własnego uznania i z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.10 – dostarczyć Kontrahentowi produkt zamienny o parametrach nie gorszych od parametrów produktu zwróconego lub przeznaczonego do zwrotu.

6.9 Vision Polska Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Kontrahenta kwotą pełnej ceny produktu zamiennego dostarczonego mu zgodnie z postanowieniami punktu 6.8, w przypadku, gdyby produkt przeznaczony do zwrotu przez Kontrahenta nie dotarł do Vision Polska Sp. z o.o. w terminie 30 dni od wysyłki produktu zamiennego.

7. Reklamacje

7.1 Po upływie siedmiu (7) dni od daty wystawienia Faktury roszczenia dotyczące ewentualnych błędów, niedoborów lub nadwyżek w dostawie produktów oraz niedociągnięć w realizacji usług nie będą uwzględniane.

7.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, spółka Vision Polska Sp. z o.o. nie przyjmie jakichkolwiek warunków przewidujących zapłatę przez nią odszkodowań umownych lub innych kar z tytułu opóźnień w dostawie produktów lub przekazywaniu informacji, a także w realizacji harmonogramu budowy lub instalacji, lub z jakichkolwiek innych powodów.

8. Zwrot produktów

Produkt dostarczany jest bez możliwości zwrotu. Vision może według własnego uznania przyjąć zwrot dostarczonego produktu, z zastrzeżeniem następujących warunków

 • produkty oznaczone jako „niepodlegające zwrotowi” nie podlegają zwrotowi
 • produkt musi zostać zwrócony spółce Vision lub wskazanemu przedstawicielowi w dobrym stanie, nadającym się do powtórnej sprzedaży, w terminie siedmiu dni od daty wystawienia Faktury
 • przed dokonaniem zwrotu produktu Kontrahent musi uzyskać od Vision numer autoryzacji zwrotu RMA (Returned Material Authority)
 • zwracając produkt Kontrahent powinien podać numer i datę RMA
 • Kontrahent pokryje koszty transportu związane ze zwrotem produktu do siedziby spółki Vision Polska Sp. z o.o.
 • Kontrahent zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości ustalonej przez spółkę Vision według jej własnego uznania; opłata nie może przekroczyć 30% ceny netto zwracanych produktów plus obowiązujący podatek VAT
 • z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.1 Warunków, zwrot produktu za uznaniem rachunku może być przyjęty wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody ze strony spółki Vision
9. Prawa do oprogramowania, dokumentacji i własności intelektualnej

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego dokumentu, sprzedaż Produktu przez Vision oznacza udzielenie Kontrahentowi niewyłącznej i niezbywalnej, ograniczonej licencji do praw własności intelektualnej (tj. praw własności przemysłowej i praw autorskich) Vision Polska Sp. z o.o. lub jego podmiotów powiązanych („Prawa Własności Intelektualnej Vision Polska Sp. z o.o.”) na terytorium w zakresie korzystania z i odsprzedaży Produktu sprzedanego przez Vision na rzecz Kontrahenta.

W zakresie, w jakim oprogramowanie lub dokumentacja jest wbudowana lub doręczana łącznie z Produktem, sprzedaż tego Produktu nie będzie stanowiła przeniesienia Praw Własności Intelektualnej Vision Polska Sp. z o.o. do tego oprogramowania lub dokumentacji na rzecz Kontrahenta, lecz oznaczała będzie wyłącznie udzielenie niewyłącznej i niezbywalnej licencji na rzecz Kontrahenta w stosunku do Praw Własności Intelektualnej Vision do korzystania z tego oprogramowania lub dokumentacji w związku z Produktami oraz w formie w jakich zostały wbudowane lub dostarczone łącznie z Produktami, sprzedawanymi przez Vision na terytorium Polski.

Kontrahent

 • nie zmieni, nie dokona adaptacji, nie przetłumaczy ani nie stworzy żadnego opracowania jakiegokolwiek oprogramowania wbudowanego w Produkt lub dostarczanego przez Vision łącznie z Produktem, chyba że działania takie są dozwolone z mocy prawa w zakresie rozwoju programów na podstawie analizy oprogramowania i usuwania błędów
 • nie dokona cesji, nie podnajmie, nie wyleasinguje, nie wynajmie, nie pożyczy, nie zbędzie (albo nie przeniesie), nie ujawni ani w żaden inny sposób nie udostępni tego oprogramowania
 • nie połączy ani nie włączy tego oprogramowania do żadnego innego oprogramowania
 • nie dokona montażu na podstawie analizy struktury oprogramowania (reverse assemble), nie dokona dekompilacji, nie dokona demontażu ani nie podejmie żadnych innych działań w celu uzyskania kodu źródłowego dla danego oprogramowania bez pisemnego upoważnienia Vision, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kontrahent powieli, bez dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, wszelkie legendy zastrzeżonych Praw Własności Intelektualnej Vision i lub jego podmiotów powiązanych lub trzecich dostawców w każdym oprogramowaniu lub dokumentacji dostarczanej przez Vision. Możliwe jest, że będą obowiązywały warunki licencji osób trzecich.

Kontrahent potwierdza, że część produktów stanowi oprogramowanie, włącznie z wdrażaniem oprogramowania firmy Microsoft. Kontrahent nie będzie wydzielał ani usuwał (żadnej części) oprogramowania, stanowiącego część lub sprzedawanego łącznie z Produktem z żadnego sprzętu i nie będzie podawał cen za oprogramowanie ani prowadził promocji, sprzedaży ani nie będzie rozporządzał żadnym wydzielonym lub usuniętym oprogramowaniem odrębnie od sprzętu.

Jeżeli Kontrahent naruszy niniejsze postanowienie, Vision uprawniona będzie do przerwania wszelkich dostaw Produktów na rzecz Kontrahenta bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu kosztów i szkód Kontrahenta oraz zostanie zwolniony przez Kontrahenta z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia osobom trzecim z tytułu jakichkolwiek kosztów i szkód, które zostały poniesione przez te osoby trzecie w związku z naruszeniem niniejszego postanowienia. Ponadto, Kontrahent dostarczy Vision Polska Sp. z o.o. wszelkie istotne informacje dotyczące naruszenia niniejszego postanowienia

10. Modyfikacje produktów

10.1 W przypadku, gdy Kontrahent dostarczy spółce Vision Polska Sp. z o.o. pisemne informacje i/lub instrukcje, w wyniku których lub w oparciu o które Vision Polska Sp. z o.o. wprowadzi do jakichkolwiek produktów jakiekolwiek modyfikacje, zmiany lub korekty, Kontrahent w całości zrekompensuje spółce Vision Polska Sp. z o.o. wszelkie straty lub szkody, niezależnie od ich charakteru, poniesione przez nią w następstwie polegania na dostarczonych przez Kontrahenta informacjach lub instrukcjach.

10.2 W przypadku, gdy Kontrahent dostarczy spółce Vision Polska Sp. z o.o. pisemne informacje i/lub instrukcje, w wyniku których do produktów wprowadzone zostaną modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia, Kontrahenta w całości zrekompensuje spółce Vision Polska Sp. z o.o. wszelkie straty lub szkody poniesione przez nią w przypadku zakwestionowania tych modyfikacji, zmian lub uzupełnień przez osobę trzecią pod zarzutem naruszenia należących do niej praw własności intelektualnej.

11. Ochrona danych

Poprzez zawarcie niniejszego Kontraktu oraz przekazanie spółce Vision Polska Sp. z o.o. danych osobowych („Danych”), Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie Danych przez Vision Polska Sp. z o.o., według następujących zasad:

(a) Dane wykorzystywane będą przez Vision Polska Sp. z o.o. do celów dostarczania zamawianych przez Kontrahenta produktów i usług oraz do realizacji usług marketingowych, administracyjnych i innych usług towarzyszących, a w ramach tego przekazywane pracownikom, przedstawicielom i osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów;

(i) Vision Polska Sp. z o.o. może prowadzić bazę danych lub podobny rejestr Danych do celów marketingowych oraz dla umożliwienia okresowego przesyłania Kontrahentowi stosownych informacji. W przypadku reorganizacji, sprzedaży lub połączenia całości bądź dowolnej części swojej działalności, Vision Polska Sp. z o.o. może przekazać nowemu podmiotowi swoje aktywa handlowe (do których należą Dane);

(ii) Vision Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla uzyskania porady prawnej, zastosowania się do wymogów prawa, egzekwowania lub zastosowania niniejszego Kontraktu i innych umów, bądź w celach ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa spółki Vision Polska Sp. z o.o., jej klientów i innych podmiotów;

(b) W przypadku, gdyby spółka Vision Polska Sp. z o.o. zamierzała przekazać Dane w zakresie wykraczającym poza przedstawiony powyżej, Kontrahent zostanie o tym powiadomiony, z możliwością odmowy zgody.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Wykluczenie odstąpienia od praw

Zaniechanie przez Vision Polska Sp. z o.o. bezwzględnego egzekwowania któregokolwiek z warunków lub którejkolwiek z gwarancji niniejszego Kontraktu nie stanowi o odstąpieniu od nich bądź od któregokolwiek z przysługujących spółce Vision Polska Sp. z o.o. praw, a jakiekolwiek szczególne odstąpienie nie stanowi przyzwolenia na naruszanie jakichkolwiek warunków lub gwarancji w przyszłości.

12.2 Rozdzielność postanowień

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okazało się z jakiegokolwiek powodu nieważne lub niewykonalne, postanowienia takie zostaną usunięte w całości lub w części, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

12.3 Cesja

Kontrahent nie ma prawa bez uprzedniej zgody Vision Polska Sp. z o.o. przenieść na inną osobę jakichkolwiek praw lub obowiązków w ramach niniejszego Kontraktu.

12.4 Zawiadomienia

Każde zawiadomienie przekazywane w związku z Kontraktem( z wyłączeniem Zamówienia – PKT 1.1d) musi być sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście, przesłane listem poleconym na ostatni znany adres drugiej strony. Zawiadomienie uważane będzie za doręczone z chwilą doręczenia w przypadku dostarczenia go osobiście lub z chwilą odnotowania przez doręczyciela w przypadku przesłania listem poleconym.

12.5 Prawa osób trzecich

Żadne z postanowień niniejszego Kontraktu nie ma w zamierzeniu przynosić jakichkolwiek korzyści żadnej osobie nie wskazanej jako strona Kontraktu, ani nie będzie miało takiego działania.

13. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla każdego kontraktu pomiędzy spółką Vision Polska Sp. z o.o. a Kontrahentem będzie prawo polskie, a strony poddają się pod wyłączną właściwość sądów polskich.