Ustalanie rozmieszczenia Odbiornika i Nadajnika(ów)
Upewnij się, że miejsca montażu spełniają poniższe kryteria:
 • Odległości S między sąsiednimi Nadajnikami są zgodne z wytycznymi dotyczącymi czujek liniowych
 • Nadajniki muszą znaleźć się w polu widzenia Odbiornika
 • Nie ma przeszkód optycznych między Nadajnikami i Odbiornikiem
 • Urządzenia będą zainstalowane powyżej zasięgu osób przebywających w pomieszczeniu
 • Odbiornik nie będzie bezpośrednio oświetlany światłem słonecznym

Najpierw zamontuj Odbiornik. Dzięki temu wybór miejsca instalacji Nadajników i ich wstępne ustawienie będzie łatwiejsze.

Odbiornik i Nadajnik(i) powinny być zamontowane w pewnej odległości od sufitu. Wartość ta jest podawana w lokalnych wytycznych dotyczących czujek liniowych. Przykładowe odległości od sufitu podano w tabeli poniżej.

Odłączanie pokrywy przedniej i wspornika (wieszaka) montażowego
 • Aby odłączyć wspornik montażowy (A) otwórz płaskim wkrętakiem (B) pokrywę przednią (C), naciśnij języczek blokady wspornika i zsuń urządzenie ze wspornika w górę.
 • Aby doprowadzić kable do zacisków Odbiornika lub Nadajnika zasilanego zewnętrznie otwórz płaskimwkrętakiem (B) pokrywę przednią (C). Otwórz ostrym narzędziem podcięty otwór (podcięte otwory) ztyłu lub od góry urządzenia.

Montaż czujki ze wspornikiem montażowym (opcja 1)

 • Użyj wspornika jako szablonu i zaznacz miejsca mocowań (A)
 • Wybierz właściwą technikę umocowania wspornika do powierzchni montażowej i zamocuj go. Zwróć szczególną uwagę na zabezpieczenie wspornika przez przesuwaniem się. Utrudniłoby to uruchamianieczujki
 • Zawieś tylną część urządzenia na wsporniku (B)
 • Jeśli montujesz Odbiornik, zwróć uwagę, aby kabel wstążkowy nie został zaciśnięty między obudowąOdbiornika a wspornikiem

Montaż bez wpornika (opcja 2)

 • Wywierć 3 otwory w obudowie urządzenia jak pokazano na rysunku obok (A)
 • Użyj urządzenia jako szablonu i zaznacz miejsca mocowań (B)
 • Wybierz właściwą technikę umocowania urządzenia do powierzchni montażowej i zamocuj je

Konfigurowanie systemu za pomocą przełącznika DIP SW1 na płytce drukowanej Odbiornika

Okablowanie Odbiorników i Nadajników

Uwaga: nie dotyczy Nadajników zasilanych z baterii.

Odbiorniki:

 1. Na rysunku A pokazano przykładowe podłączenie przekaźników Alarm (FIRE) i Awaria (FAULT) Odbiornika od modułu wejściowego lub linii konwencjonalnej. W stanie dozoru widoczny jest EOL, wstanie Alarmu widoczny jest RS równolegle z EOL, w stanie Awarii widoczne jest rozwarcie, dla Alarmui jednoczesnej Awarii widoczny jest RS.
 2. Pamiętaj o podłączeniu zasilania 24V zgodnie z EN54-4 do zacisków POWER (rys. A). Możesz dodatkowo podłączyć:
  • wskaźnik zadziałania do zacisków FIRE LED (Uwaga: 24V!); rys. B
  • zasilanie grzejnika Odbiornika (24VDC, 16mA) do zacisków HEATER (rys. C)
  • sygnał RESET (rys. D).
 3. Zamknij pokrywę przednią Odbiornika.

Nadajniki zasilane zewnętrznie:

 1. Podłącz zasilanie do Nadajnika używając zacisków Vin (rys. E). Z zacisków Vout może pobrać zasilanie do następnego Nadajnika.
 2. Zamknij pokrywę przednią Nadajnika.

Ręczne, wstępne ustawienie Nadajnika(ów) i Odbiornika

Uwaga: Należy użyć celownika laserowego z zestawu OSID-INST. Dokładniejsze informacje znajdziesz w Dokumentacji Produktu (Dokument 15204).

Wykonaj poniższe kroki, aby wstępnie ustawić właściwe położenia układów optycznych (A) Nadajnika(ów) i Odbiornika:

 1. Włącz celownik laserowy i umieść w otworze B ustawianego urządzenia (Nadajnika lub Odbiornika).
 2. Aby ustawić Nadajnik obracaj zestawem optycznym A aż zobaczysz odbicie promienia lasera w pobliżuOdbiornika, w promieniu pokazanym na rys. C. Obróć celownik o 90° w prawo (jak wkrętak). Zablokujeto układ optyczny w ustawionym położeniu i uruchomi Nadajnik. Sprawdź ponownie ustawienieNadajnika. Usuń celownik laserowy.
 3. Aby ustawić Odbiornik obracaj zestawem optycznym A aż zobaczysz odbicie promienia lasera wpobliżu Nadajnika (jeśli jest jeden), albo w pobliżu środka geometrycznego zestawu Nadajników. Obróćcelownik o 90° w prawo. Zablokuje to układ optyczny Odbiornika w ustawionym położeniu. Sprawdźponownie ustawienie Odbiornika. Usuń celownik laserowy.

Włączenie Trybu Uczenia się czujki

Ostateczne dostrojenie uzyskuje się w Trybie Uczenia Się czujki:
 1. Upewnij się, że ręczne ustawienie pozycji układów optycznych zostało wykonane, układy optyczne są zablokowane, a Nadajniki zasilane zewnętrznie podłączone do zasilania.
 2. Podłącz zasilanie Odbiornika, aby uruchomić Tryb Uczenia Się czujki.
Po włączeniu zasilania Odbiornik wyszuka Nadajniki w swoim polu widzenia. Żółty LED Awaria będzie wskazywać pracę w Trybie Uczenia Się czujki. Tryb Uczenia Się trwa około 10 minut, po czym czujka przechodzi do pracy normalnej lub sygnalizuje awarię.

Film instruktażowy

 

Opcje konfiguracji
Czujkę OSID można skonfigurować używając różnej liczby Nadajników tak, aby dopasować się do kształtu pomieszczenia. Typy odbiorników różnią się użytym zestawem soczewek, co determinuje kątowe pole widzenia i zasięg.

Odbiornik Pole widzenia Zasięg (wartość wyrażona w m)
Maks. liczba nadajników
Poziomo Pionowo Nadajnik o standardowej mocy Nadajnik o zwiększonej mocy
min max min max
100 70 40 30 150 -- -- 1
450 380 190 11 60 22 120 7
900 800 480 6 34* 12 68* 7

)* Odległości maksymalne podano dla centralnej części pola widzenia Odbiornika. Więcej szczegółów na temat odległości podano w Dokumentacji Produktu (Dokument 15204)